Zakup opasek monitorujących funkcje życiowe, abonamentu do opasek oraz organizacja szkolenia z użytkowania opasek

kontakt

Lublin, dnia 18.01.2019

Nr sprawy: FRGI/KSL/ZO/13    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 18.01.2019

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup opasek  monitorujących funkcje życiowe, abonamentu do opasek oraz organizacja  szkolenia z użytkowania opasek dla seniorów z Klubu Seniora w Lubartowie  w ramach projektu pn. Klub „Senior+” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3  części   Przedmiot zamówienia obejmuje   Część A Zakup i dostawa 30  opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe, Część B Zakup  30 sztuk abonamentu do opasek, Część C Organizacja szkolenia z użytkowania opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe  dla 30 seniorów, z Klubu Seniora w Lubartowie  w ramach projektu pn. Klub „Senior+” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85311200 – 4 Usługi opieki społecznej dla osób starszych     Zadanie: Zadanie 5 – Twoje zdrowie, Poz. 72 – Zakup opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe, Poz. 73 – Organizacja szkolenia z użytkowania opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe, Poz 75 – Zakup abonamentu do opasek: „Klub Senior+”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152     KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu o następujące kryteria:   Część A
  1. Cena – 50%
  2. Termin dostawy – 20%
  3. Okres gwarancji –20%
  4. Dodatkowe wyposażenie – 10%
  Część B
  1. Cena – 50%
  2. Czas uruchomienia usługi od momentu dostarczenia urządzeń – 20%
  3. Czas reakcji na usterki w systemie monitoringu opasek – 20%
  4. Dodatkowe funkcjonalności usługi – 10%
  Część C  
  1. Cena – 70%
  2. Termin rozpoczęcia szkolenia od daty dostarczenia urządzeń i uruchomienia abonamentu 30 %
    Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161338#