Zakup i dostarczenie materiałów do zajęć artystycznych

kontakt

Lublin, dnia 31.12.2018r.

Nr sprawy: FRGI/KSL/ZO/2    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 31.12.2018r.

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup i dostarczenie materiałów do zajęć artystycznych  (farby, pędzle, sztalugi, kartony, płótna) w Klubie Seniora w Lubartowie  w ramach projektu pn. Klub „Senior +” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne                              i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 37820000-2 – wyroby artystyczne   Zadanie: Zadanie 3 – Czas wolny, Poz. 49 – Zakup materiałów do zajęć artystycznych (farby, pędzle, sztalugi, kartony, płótna): Klub „Senior+”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759         z późn. zm.)   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152     KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

e-mail: biuro@frgi.com.pl

  KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu          o następujące kryteria:  
  1. Cena – 100%
  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ i w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157964