Zajęcia ruchowe

kontakt

Lublin, dnia 20.12.2018r.

Nr sprawy: FRGI/KSL/ZO/6    

OGŁOSZENIE

O NABORZE OFERT

z dnia 20.12.2018r.

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej: gimnastyka (pilates, fitness, zumba organizowane zamiennie), nordic walking oraz zajęć z samoobrony dla uczestników              w ramach projektu pn. Klub „Senior+” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego   Zadanie: Zadanie 2 – Zajęcia z zakresu kultury fizycznej, Pozycja 32 – Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia ruchowe – gimnastyka, pilates, fitness, zumba organizowane zamiennie; Pozycja 33 – Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia ruchowe nordic walking oraz Pozycja 34 – Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia samoobrony w ramach projektu: Klub „Senior+”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Beneficjenta nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych         z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.).   Zamawiający: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego   z siedzibą ul. Lubomelska 1-3, p. 1106, 20-072 Lublin, NIP 9462652078, REGON 361053152   WYKONAWCA przez wykonawcę zamówienia – zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.   KORESPONDENCJA W POSTĘPOWANIU Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami odbywać się będzie drogą pisemną. Zapytania prosimy kierować na adres:   – poczta tradycyjna:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Inżynierska 3, p. 211,

20-484 Lublin

– poczta elektroniczna: biuro@frgi.com.pl   KRYTERIUM OCENY OFERT Ocena i wybór wykonawcy poszczególnych części przeprowadzona zostanie w oparciu          o następujące kryteria: – cena – 70% – termin rozpoczęcia – 30%   Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływy składania ofert.   Informacje o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej projektu: http://frgi.com.pl/ oraz na Bazie Konkurencyjności.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156651#  

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”, Miłocin 7, 24-150 Nałęczów Data wpłynięcia: 21.12.2018 Cena: 29 120,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”, Miłocin 7, 24-150 Nałęczów