Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

kontakt

Lublin, dnia  31.12.2018 r.

Znak sprawy: FRGI/KSL/1    

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 
 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin

e – mail: biuro@frgi.com.pl

   
 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:
  Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla 30 osób, w wymiarze 4 godz. tygodniowo, w łącznym wymiarze 416 godz. w ciągu 24 miesięcy, w ramach projektu pt. Klub „Senior+”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Kod CPV: 85121270-6  – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne   1 godz. odpowiada 45 min.   Wsparcie ma przede wszystkim na celu wzmocnienie samooceny kompetencji społecznych oraz nauki asertywności wobec innych osób. Dodatkowo zajęcia pomogą Seniorom w nauce funkcjonowania w grupie, zwiększą ich motywację do udziału      w projekcie oraz do rozwoju osobistego. Udzielane wsparcie polegać powinno przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach wsparcia należy przeprowadzić zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto w ramach warsztatów powinny zostać zorganizowane szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych (tj. problemy rodzinne, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, utrata chęci życia, przemoc domowa, problemy alkoholowe, itp.) w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans na aktywność w życiu publicznym. Podczas zajęć Seniorzy powinni nauczyć się jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i/lub gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc.   Osoby, do których byłoby skierowane wsparcie psychologiczne to: osoby starsze, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, które mają ukończony 60 r.ż.  
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Lubartów, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
 
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)[1]:
Wymagania dotyczące zdolności zawodowej: Osoba przeprowadzająca poradnictwo psychologiczne powinna posiadać prawo wykonywania zawodu psychologa, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r.  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73 poz. 763 z późn. zm.). Zaangażowany personel: posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w zawodzie psychologa i/lub co najmniej przeprowadzenie  200 h wsparcia psychologicznego.  
 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 04.01.2019 r. do godz. 23:59 na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.   Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.  
 1. Dodatkowe informacje:
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności  i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 • Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.
 • Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.
 • W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części[2].
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji  Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3/p.1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;
 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
    Załącznik:   [1] Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy. [2] Skreślić jeśli nie dotyczy.