Przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego

kontakt

Lublin, dnia 05.03.2019 r.

Znak sprawy: FRGI/KSL/2

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Lubomelska 1-3, p.1106, 20-072 Lublin

tel. 505 336 662

e – mail: biuro@frgi.com.pl

 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

Przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego zakończonego uzyskaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu dla 30 uczestników projektu, 2 grupy po 15 osób w wymiarze 60 godzin na 1 grupę, łącznie 120 godzin w terminie od 01.03.2019 – 31.05.2019, w ramach projektu pt. Klub „Senior+”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV: 80533200-1 – Kursy komputerowe

1 godz. odpowiada 45 min.

Kurs ma na celu naukę używania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które powszechne są w wielu dziedzinach życia codziennego. Zajęcia być przeprowadzone w sposób zrozumiały dla Seniorów. Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera zajęcia powinny obejmować: obsługę komputera i programów biurowych oraz Internetu (organizowanie systemu usług finansowych i bankowych, korzystanie z kont internetowych związanych ze sprawami zdrowotnymi, nawiązywanie kontaktów za pomocą Internetu (portale społecznościowe), zakupy on-line. Po zakończonym kursie Seniorzy otrzymają stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu, będące potwierdzeniem uzyskania kompetencji cyfrowych.

Osoby, do których byłby skierowany kurs komputerowy to: osoby starsze, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, które mają ukończony 60 r. ż.

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Lubartów, od podpisania umowy do 31.05.2019 r.
 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)1:

Wymagania dotyczące zdolności zawodowej oraz technicznej:

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą wykształcenie wyższe (preferowany kierunek informatyka lub pokrewne) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT/ szkoleniach z branży IT. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, ww. warunek znajduje zastosowanie do jego osoby

Ponadto wykonawca zapewni 15 stanowisk komputerowych wraz z odpowiednim i legalnym oprogramowaniem potrzebnym do realizacji kursów komputerowych.

Ponadto wykonawca zapewni aby każdy uczestnik zajęć otrzymał: zaświadczenie o zakończeniu udziału w zajęciach, w którym zawarty będzie zakres tematyczny oraz godzinowy zajęć. Wzór zaświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym, na podstawie wytycznych dotyczących oznakowania projektów

 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frgi.com.pl lub w wersji papierowej na adres biura Fundacji: ul. Inżynierska 3/211, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 11.03.2019 r. na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Fundacji do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 2. Fundacja dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.

 3. Fundacja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.

 5. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części2.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Fundacja informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Lublinie ul. Lubomelska 1-3/p.1106, 20-072 Lublin, e- mail: biuro@frgi.com.pl;

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Załącznik:

 1. Oferta

 2. Sugerowany program kursu komputerowego

1 Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.

2 Skreślić jeśli nie dotyczy.